fbpx

Firma Dreman Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Działania z zakresu współpracy gospodarczej i promocji realizowane przez DREMAN Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy podejmowania działań związanych z zawiązaniem współpracy gospodarczej z przyszłymi kontrahentami z nowych rynków w zakresie wynajmu pracowników świadczących usługę spawania. Projekt związany jest z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zwiększenie udziału przedsiębiorstwa na nowych rynkach zagranicznych, w szczególności poprzez udział w międzynarodowych targach, poprzez organizację misji gospodarczych zagranicą, celem zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa pochodzących z eksportu, zwiększenia liczby odbiorców, zintensyfikowania powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenia rozpoznawalności marki handlowej na rynku zagranicznym. W związku z powyższym cele projektu przyczyniają się do realizacji celu Działania 2.4 RPO WO 2014-2020. Projekt związany jest także z doradztwem specjalistycznym w zakresie opracowania nowej strategii działań międzynarodowych z dotychczasowym produktem na nowych rynkach na lata 2019-2023. Uczestnictwo w targach może przyczynić się do nawiązania współpracy także z partnerami z innych nowych rynków zagranicznych niż kraj organizatora targów, którzy będą wystawcami lub odwiedzającymi.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rynku zagranicznym, poprzez realizację działań przewidzianych w przedmiotowym wniosku o dofinansowanie. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości współpracy, a co za tym idzie wejście na nowe rynki zagraniczne. Planowany do realizacji projekt ma zapewnić wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Dzięki działaniom promocyjnym oraz nakierowanym na rozwój współpracy gospodarczej Wnioskodawca wejdzie na nowe rynki zbytu z dotychczasową usługą, poszerzając kanały sprzedaży dla usług świadczonych pod własną marką. Uzyskanie zamierzonego celu możliwe będzie wyłącznie poprzez zapewnienie niezbędnych działań prowadzonych w ramach działań z zakresu współpracy gospodarczej. Projekt w sposób bezpośredni wpłynie na cel działania 2.4 RPO WO 2014-2020, tj. na zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa. Dodatkowo poprzez rozwój eksportu usług wnioskodawcy nastąpi wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocji polskich usług na zagranicznych rynkach co przyczyni się do postrzegania Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zapewni zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz liczby przedsiębiorców prowadzących działalności eksportowe. Rozwój współpracy gospodarczej wpłynie na wejście Wnioskodawcy na nowe rynki. Spowoduje to zwiększenie konkurencyjności firmy. Projekt będzie także służył Wnioskodawcy, jako instrument rozwoju internacjonalizacji. Krótkoterminowymi celami realizacji projektu będzie wejście na nowe rynki zagraniczne, a tym samym zawarcie nowych kontraktów handlowych z nowymi odbiorcami, w tym z odbiorcami z rynków zagranicznych.

Długoterminowymi celami podejmowanych działań będzie: – dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do oczekiwań i wymagań nowych rynków, – możliwość zwiększenia sprzedaży, a tym samym pełne wykorzystanie zasobów firmy – zmniejszenie ryzyka związanego z funkcjonowaniem na rynku poprzez rozszerzenie zakresu klientów i rynków.

Wartość projektu: 407 420,15 złotych
Wkład Funduszy Europejskich: 199 635,87 złotych

 

Projekty unijne

Firma Dreman Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2B, B2C oraz B2E. Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach: marketingu i sprzedaży, produkcji oraz gospodarki materiałowej, prawie, księgowości i finansach oraz zasobach ludzkich. Tym samym dojdzie w przedsiębiorstwie do wdrożenia innowacji procesowej oraz organizacyjnej, co jest spójne z celem Poddziałania 2.1.2 RPOWO 2014-2020 Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.
Długookresowym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa. Potrzebą wdrożenia przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych jest optymalizacja procesów biznesowych zachodzących w powyższych czterech obszarach funkcjonalnych. Zidentyfikowanymi potrzebami przedsiębiorstwa Dreman Sp. z o.o. w zakresie planowanych do wdrożenia rozwiązań IT są przede wszystkim potrzeby związane z efektywniejszym wykorzystaniem czasu pracy pracowników, zautomatyzowaniem czynności powtarzalnych, zajmujących sporą część czasu zatrudnionego personelu, które powodują obecnie wystąpienie ryzyka błędów.

Rezultaty realizacji projektu:
Wdrożenie prezentowanych rozwiązań teleinformatycznych wpłynie bezpośrednio na rozwój przedsiębiorstwa Dreman Sp. z o.o.. Automatyzacja procesów biznesowych, minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów w działalności gospodarczej, mniejsza ilość czasu poświęcana na rutynowe czynności, które będą realizowane w sposób automatyczny, zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej poprzez optymalizację zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, wpłynie bezpośrednio na rozwój firmy.

Wartość projektu: 666 660,00 złotych
Wkład Funduszy Europejskich: 319 780,00 złotych